Квалификации

Тема: Акценти в ДОС за приобщаващо образование. Подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик.

Място: онлайн – Teams,  25.06.2022 г.  9.00 ч. – 13.00 ч. – 12 педагога

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – УИН: 1852 в ИРОПК – МОН